architect & interior design

Công việc của tôi bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong thiết kế. Chủ yếu là thiết kế nội thất và kiến trúc. Ngoài ra tôi còn thực hiện một số dự án khác về sản phẩm, mô hình.

Dưới đây là một vài dự án mà tôi đã thực hiện.

a living room with a couch and a chandelier
a living room with a couch and a chandelier

HS23 - hoa sua resident

NTT - nguyen tuan resident

XLH - xuan lung house

KIA - park kiara apartment

TBH - thinh's house

HAP - legacy apartment

NHH - ngoc ha house

HLH - halong danitel

TBR - truc bach rooftop

PTA - phu thinh apartment

NAH - ha dong house

MLB - tay son apartment

CSV - chi's sky villa

GRAD - do an tot nghiep